Check wat er is veranderd

De pensioenregeling voor de horeca en catering is veranderd per 1 januari 2017. Hierna lees je wat dit voor jou betekent.

 

Je pensioen in de horeca of catering verandert mee met de wettelijke regels

In 2015 zijn de wettelijke regels voor pensioenen gewijzigd omdat mensen langer leven. De aangepaste regels moeten ook zorgen voor een sterkere financiële basis voor pensioen. Pensioenfondsen krijgen meer ruimte om tegenvallers op te vangen en dat moet leiden tot stabielere pensioenpremies.

Het pensioen in de horeca en catering moet aansluiten op de nieuwe wettelijke regels. Daarom vernieuwden de werkgevers- en werknemersorganisaties in de horeca en catering in 2015 de afspraken over het  pensioen bij ons. Die afspraken gelden tot en met 2021. Een aantal veranderingen gaat in op 1 januari 2017, een aantal veranderingen ging daarvoor al in.

Klik hieronder op het ↓ om meer te lezen.

Pensioenleeftijd naar 67 jaar

De pensioenleeftijd in de horeca en catering is op 1 januari 2017 verhoogd van 65 naar 67 jaar. Hierdoor sluit de ingangsdatum van je ouderdomspensioen beter aan op je AOW-leeftijd.

De overheid verhoogt de AOW-leeftijd namelijk in stappen en koppelt deze vanaf 2022 aan de levensverwachting. Dat leidt er toe dat de AOW in 2021 ingaat op 67 jaar, en in 2022 op 67 jaar en 3 maanden. Wanneer jouw AOW ingaat, hangt af van je geboortedatum. Check op www.checkuwaowleeftijd.nl wanneer je AOW ingaat.

De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 betekent dat wij er rekening mee houden dat werknemers in de horeca en catering langer doorwerken en dus ook langer pensioen opbouwen.

Dag van ingang ouderdomspensioen: 67e verjaardag

Niet alleen de pensioenleeftijd is gewijzigd. Ook de dag waarop je ouderdomspensioen ingaat, is veranderd. Je ouderdomspensioen gaat sinds 1 januari 2017 namelijk in op je 67e verjaardag. Voor die datum ging het ouderdomspensioen bij ons in op de 1e dag van de maand waarin je de pensioenleeftijd bereikte.

Eerder met pensioen dan je pensioenleeftijd?

Je kunt jouw ouderdomspensioen eerder dan je 67e laten ingaan, of juist later. Sinds 1 januari 2017 kan dat tot maximaal vijf jaar vóór of maximaal vijf jaar na je AOW-leeftijd. 

Wanneer je 67 jaar wordt vóór 2021, dan gaat je AOW op een andere datum in dan je ouderdomspensioen bij ons. Check je AOW leeftijd op www.checkuwaowleeftijd.nl.

Gaat je AOW in voor je 67e en wil je bijvoorbeeld je AOW en je ouderdomspensioen van ons op dezelfde dag laten ingaan? Dan kun je ervoor kiezen om je ouderdomspensioen eerder te laten ingaan. Het ouderdomspensioen dat je krijgt, wordt dan wel lager omdat je over een langere periode ouderdomspensioen van ons krijgt.

Wil je na je AOW-leeftijd met pensioen? Dan kun je ervoor kiezen om je ouderdomspensioen later te laten ingaan. Tot je latere pensioendatum krijg je dan geen ouderdomspensioen van ons. Omdat je over een kortere tijd ouderdomspensioen van ons krijgt, wordt je ouderdomspensioen hoger.

Kijk dus altijd op welke datum je met pensioen wilt gaan en of dat ook mogelijk is. Je krijgt van ons 9 maanden voor je AOW-datum bericht dat je jouw ouderdomspensioen kunt aanvragen. Je kunt er dan voor kiezen om je ouderdomspensioen te krijgen vanaf:

  • je AOW-leeftijd;
  • het moment dat je 67 wordt;
  • een later moment dan je 67e.

Wil je jouw ouderdomspensioen voor je AOW leeftijd krijgen? Laat ons dat dan weten, onze klantenservice informeert je graag over de mogelijkheden die jij hebt.

Vroeg je jouw ouderdomspensioen aan vóór 2017?
Heb je bij ons al ouderdomspensioen aangevraagd vóór 31 december 2016 en gaat je pensioen in 2017 in? Dan verandert jouw keuze voor je pensioendatum niet.

Hogere opbouw vanaf 1 januari 2017

Door de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar kun je, zolang je in de horeca of catering werkt, bij ons langer ouderdomspensioen opbouwen. Ook bouw je vanaf 1 januari 2017 meer ouderdomspensioen op dan voor die tijd, want over je pensioengrondslag (het deel van je salaris waarover je ouderdomspensioen opbouwt) bouw je 1,65% ouderdomspensioen op per jaar. In 2016 was dat nog 1,466%.

Verhogen van je pensioen

De manier waarop wij je pensioen kunnen verhogen, is veranderd. Het verhogen van pensioen heet ook wel toeslagverlening of indexatie. Door pensioen te verhogen, kan het meegroeien met de stijging van de prijzen. Wij proberen je pensioen te verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Deze verhoging financieren wij dan uit de rendementen op onze beleggingen.

  • Vanaf 2016 proberen wij je pensioen gemiddeld te verhogen met 50% van de stijging van de prijzen in een jaar. De prijzen stijgen dan meer dan de pensioenen. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Wij kunnen je pensioen alleen verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Als dat niet het geval is, dan kunnen wij je pensioen niet of minder verhogen. Je pensioen wordt dan dus minder waard.
  • Als onze financiële situatie heel goed is, dan kunnen wij jepensioen verhogen met 100% van de prijsstijging in een jaar. Dan blijft je pensioen waardevast. 
  • Als we de pensioenen hebben verhoogd met 100% van de prijsstijging in een jaar en onze financiële situatie is nog steeds heel goed, dan kijken we ook of we een inhaalverhoging kunnen geven. Dit betekent dat wij kijken of we alsnog een verhoging kunnen geven voor jaren (vanaf 2016) waarin wij de pensioenen niet of niet helemaal konden verhogen tot 50% van stijging van de prijzen.

Lees meer over de manier waarop wij de pensioenen kunnen verhogen.

Mogelijkheid om pensioenen te verlagen (korten) gewijzigd

De mogelijkheid om pensioenen te verlagen is gewijzigd sinds 1 juli 2015. Wij hebben toen vastgelegd wanneer wij de pensioenen verlagen en hoe we dat dan doen. Het verlagen heet ook wel ‘korten’ of ‘afstempelen’. Het verlagen van de pensioenen is een maatregel die wij alleen toepassen als onze financiële positie zeer slecht is en als andere maatregelen om die te verbeteren niet of niet genoeg helpen. Natuurlijk doen wij er in de eerste plaats alles aan om ook in de toekomst een verlaging te voorkomen. Wij hebben de pensioenen tot nu toe niet hoeven te verlagen. Dat is ook nu niet aan de orde.

Hier lees je meer over korten en andere maatregelen die ons bestuur kan nemen.

Een andere manier om te berekenen of de pensioenpremie voldoende is

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de horeca en catering hebben afgesproken dat de pensioenpremie 16,8% blijft tot en met 2021. Omdat zij een stabiele premie belangrijk vinden, besloten ze dat de manier waarop wij de premie berekenen verandert. Daarom moeten wij nu berekenen welke premie voldoende is om in een periode van vijf jaar de kosten te dekken. Je kunt lezen welk instrument ons bestuur heeft om te zorgen voor een stabiele premie.

 

 

Evaluatie in 2018

In 2018 evalueren werkgevers- en werknemersorganisaties in de horeca en catering de nieuwe afspraken over de pensioenopbouw en de pensioenpremie. Dat kan leiden tot aanpassingen van de afspraken.