Stoppen in de horeca of catering

Je stopt met het opbouwen van ouderdomspensioen bij ons als je stopt met werken bij een werkgever die bij ons is aangesloten. Je krijgt dan van ons een bericht. Want het is belangrijk dat je weet dat jouw pensioenopbouw bij ons is gestopt én dat dit gevolgen kan hebben voor je pensioen. Op deze pagina lees je welke gevolgen dat kunnen zijn.

Overigens geldt bij alles wat je leest: heb je vragen, neem dan (via mail of telefoon) contact met ons op. Onze klantenservice helpt je graag!

 

Je kunt altijd opvragen hoeveel ouderdomspensioen je bij ons hebt opgebouwd

Je kunt altijd opvragen hoeveel ouderdomspensioen je in totaal bij ons hebt opgebouwd. Ook als je stopt met het opbouwen van ouderdomspensioen. Je krijgt dan een korte brief. Daarin staat tot welke datum je bij ons ouderdomspensioen hebt opgebouwd en hoeveel ouderdomspensioen je in totaal hebt opgebouwd.

Stop je met ouderdomspensioen opbouwen bij ons? Dan krijg je van ons ook een Uniform Pensioenoverzicht. Je krijgt dat in het jaar nadat jouw pensioenopbouw is gestopt. Ook op je Uniform Pensioenoverzicht zie je hoeveel ouderdomspensioen je bij ons hebt opgebouwd.

 

Je ziet op mijnpensioenoverzicht.nl jouw totale ouderdomspensioen

Misschien heb je ook ouderdomspensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen of pensioenverzekeraars. Je ziet dat op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat hoeveel ouderdomspensioen je in totaal hebt opgebouwd en zie je de AOW die je krijgt. Ook vindt je er hoeveel nabestaandenpensioen jouw nabestaanden eventueel krijgen als je overlijdt. Je hebt een DigiD nodig om je gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl te bekijken.

 

Jouw nabestaandenpensioenverzekering is gestopt

Had je bij ons een nabestaandenpensioenverzekering? Dan is die verzekering gestopt toen je stopte met het opbouwen van ouderdomspensioen bij ons. Je nabestaanden krijgen uit deze verzekering dus géén nabestaandenpensioen van ons als je overlijdt. 

 

Je kunt nabestaandenpensioen bij ons hebben opgebouwd

Heb je vóór 1998 bij ons ouderdomspensioen opgebouwd? Dan heb je toen ook nabestaandenpensioen bij ons opgebouwd. Het nabestaandenpensioen bestaat uit pensioen voor je partner en voor je kinderen:

  • Opgebouwd partnerpensioen: je partner krijgt dit pensioen als je overlijdt. Je partner krijgt dat dan zolang hij of zij leeft.
  • Opgebouwd wezenpensioen: tot hun 18e krijgen je kinderen dit pensioen als je overlijdt. Als je kinderen studeren of een opleiding volgen, krijgen zij wezenpensioen tot hun 27e.

 

Je bouwt ook geen extra ouderdomspensioen meer op

Bouwde je bij ons extra ouderdomspensioen op via een aanvullende pensioenregeling? Die aanvullende pensioenopbouw is dan ook gestopt nu je pensioenopbouw bij ons is gestopt.

 

Je krijgt bij arbeidsongeschiktheid geen aanvulling op je WIA-uitkering

Word je arbeidsongeschikt, dan krijg je van ons geen aanvulling op je WIA-uitkering. Ben je arbeidsongeschikt geworden tijdens jouw dienstverband in de horeca of catering? Dan kun je ouderdomspensioen bij ons blijven opbouwen als je een IVA-uitkering krijgt. Je moet dit dan aanvragen binnen één jaar nadat je een IVA-uitkering krijgt. Hier lees je meer over arbeidsongeschiktheid.

 

Wij kunnen je pensioen verhogen

Geld wordt elk jaar minder waard door prijsstijgingen. Daardoor kun je over 10 jaar met € 100 minder kopen dan nu. Dit heet ‘inflatie’. Ook je opgebouwde pensioen wordt hierdoor minder waard. Om dat tegen te gaan, proberen wij de pensioenen te verhogen als dat kan. Verhogen van pensioen wordt ook wel ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’ genoemd.

Wij proberen je pensioen te verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Deze verhoging financieren wij dan uit de rendementen op onze beleggingen. Elk jaar kijkt ons bestuur of dat per 1 januari van het jaar mogelijk is.

Wij proberen je pensioen gemiddeld te verhogen met 50% van de stijging van de prijzen in een jaar. Dit geldt zowel voor het pensioen dat is opgebouwd, als voor het pensioen dat wij uitkeren. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat onze financiële positie goed genoeg is. Als dat niet het geval is, dan kunnen wij de pensioenen niet of minder verhogen. Als de beleidsdekkingsgraad 110% of lager is, kunnen wij de pensioenen niet verhogen.

In de tabel staat een overzicht van de verhogingen in de afgelopen jaren. 

Jaar Verhoging pensioen* Stijging van de prijzen***  
2017 0,0% 1,5%  
2016 0,0% 0,0%  
2015 0,10% 0,4%  
2014 0,50% 1,0%  
2013 0,75% 2,5%  
2012 0,00% 2,5%  
2011 0,00% 2,3%  
2010 0,00% 1,3%  
2009 0,00% 1,2%  
2008 0,00% 2,5%  
2007 3,00%
2,25%**
1,60%  

* Dit is een ‘voorwaardelijke’ verhoging: je hebt er niet automatisch recht op, en door verhogingen in het verleden heb je geen recht op verhogingen in de toekomst. De verhoging tot en met 1 juli 2015 verleenden wij niet op basis van een uitgewerkt plan. Elk jaar bekeek Pensioenfonds Horeca & Catering hoeveel de pensioenen konden worden verhoogd uit de beleggingsresultaten per 1 januari van het jaar erop volgend. Per 1 juli 2015 verhogen wij de pensioenen op basis van de regels die boven de tabel zijn toegelicht.

** In 2015 zijn de pensioenen met 0,10% verhoogd. Wij financierden de verhoging uit de rendementen op onze beleggingen.

*** Eenmalige verhoging voor mensen die in dat jaar pensioen bij ons opbouwden, gefinancierd vanuit een reserve.

**** Tot en met 2014 is de prijsstijging opgenomen volgens de consumentenprijsindex van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Met ingang van 1 juli 2015 is de prijsstijging opgenomen volgens de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens afgeleid’ van september van het voorgaande jaar ten opzichte van september van het daaraan voorafgaande jaar.

Hier lees je meer over toeslagverlening.

 

Verlagen van pensioen

Alleen als onze financiële situatie slecht is dan verlagen wij de pensioenen (dit heet ook ‘korten’ of ‘afstempelen’). Dat doen wij pas als alle andere maatregelen om onze financiële situatie te verbeteren op dat moment onvoldoende helpen.

In de tabel staat een overzicht van de verlagingen in de afgelopen vijf jaren. Verlagen is in het verleden nooit gebeurd en is ook nu niet aan de orde.

Jaar Verlaging pensioen
2017 geen verlaging
2016 geen verlaging
2015 geen verlaging
2014 geen verlaging
2013 geen verlaging
2012 geen verlaging

 

Herstelplan

Op dit moment geldt voor ons een herstelplan.

 

Premie-egalisatiereserve

Onze pensioenpremie moet kostendekkend zijn. Dit betekent dat de pensioenpremie hoog genoeg moet zijn om de kosten voor pensioen te kunnen betalen. Als de pensioenpremie hoger is dan de kosten, dan zetten wij het verschil opzij en vormen een reserve. Deze reserve heet de 'premie-egalisatiereserve'. Deze gebruiken wij om de pensioenpremie aan te vullen in jaren dat de pensioenpremie te laag is om de kosten te dekken. Als er na 2021 een overschot in de premie-egalisatiereserve is, kunnen wij die gebruiken voor extra pensioenopbouw en extra verhoging voor iedereen die van 2016 tot en met 2021 premie betaalde (als dit wettelijk en fiscaal mogelijk is). Bij waardeoverdracht of afkoop heb je geen recht meer op de extra pensioenopbouw of toeslagverlening.

 

Je kunt je opgebouwde ouderdomspensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds

Als je niets doet, blijft jouw opgebouwde ouderdomspensioen bij ons. Maar valt je nieuwe werkgever onder een ander pensioenfonds of een pensioenverzekeraar? Dan kun je jouw ouderdomspensioen ook meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Dit is voor jou misschien financieel gunstig of handig. Let op: in sommige gevallen moet je waardeoverdracht aanvragen binnen 6 maanden nadat je pensioen bent gaan opbouwen bij je nieuwe pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Jouw nieuwe pensioenfonds of pensioenverzekeraar zal je hier ook op wijzen. Hier lees je meer over waardeoverdracht.

 

Wij mogen je pensioen afkopen als het lager is dan de afkoopgrens

Je krijgt jouw ouderdomspensioen normaal gesproken vanaf je 68e, zolang je leeft. Wij mogen jouw ouderdomspensioen afkopen als het lager is dan de zogenoemde afkoopgrens. Wij betalen jouw pensioen dan in één keer aan je uit. Als wij je ouderdomspensioen afkopen, dan heb je daarna geen recht meer op (maandelijks) ouderdomspensioen van ons. De afkoopgrens voor 2018 is € 474,11 bruto per jaar. Hier lees je meer over afkoop.

 

Je mag een laag pensioen na twee jaar afkopen 

Is jouw pensioenopbouw gestopt? Dan mag je na twee jaar je ouderdomspensioen door ons laten afkopen als het lager is dan de zogenoemde afkoopgrens die op dat moment geldt. Wij betalen jouw ouderdomspensioen dan in één keer aan je uit. Je hebt daarna geen recht meer op (maandelijks) ouderdomspensioen van ons. De afkoopgrens voor 2018 is € 474,11 bruto per jaar. Hier lees je meer over afkoop.

 

Je hebt verschillende keuzes voor je met pensioen gaat

Voordat je met pensioen gaat, kun je verschillende keuzes maken over het ouderdomspensioen dat je bij ons opbouwde. Je kunt kiezen of je:

  • eerder of later dan je 68e wilt stoppen met werken. Hier lees je meer
  • in de eerste periode na je pensionering meer ouderdomspensioen wilt ontvangen en later minder, of andersom. Hier lees je meer
  • een deel van je ouderdomspensioen wilt omzetten in nabestaandenpensioen. Dat kun je nu al doen of als je met pensioen gaat. Hier lees je meer.